Usluge

Savetodavna stručna služba

 

Našu savetodavno-stručnu službu čine agronomi, diplomirani inženjeri poljoprivrede, koji su opremljeni za rad na terenu (automobil, lap top, mobilni telefon, video bim, ručna sonda za uzorkovanje zemljišta, propagandni i stručni materijal). Stučna služba AFC-a poseduje potrebno znanje i iskustvo da pruži svu adekvatnu pomoć proizvođačima, koja se, pre svega, ogleda u edukaciji i davanju praktičnih saveta na terenu, kao i poljoprivrednim apotekarima. Agronomi iz stručne službe tokom cele godine održavaju praktične prezentacije i predavanja, vrše posete velikim i malim poljoprivrednim proizvođačima, zadrugama i firmama, korisnicima naših proizvoda.

strucna

Uzorkovanje zemljišta pomoću GPS tehnologije i davanje preporuka za đubrenje useva

Kao posebnu uslugu nudimo uzorkovanje zemljišta korišćenjem DGPS navigacije i davanje preporuka za đubrenje. Za uzorkovanje koristimo automatski uzorkivač smešten na terenskom vozilu opremljenim GPS navigaciom. Uzorkovanje se vrši kako ratarima tako i voćarima, vinogradarima i povrtarima na većim površinama. Za manje njive i plastenike koriste se ručne sonde za uzorkovanje.

Sonda za uzorkovanje je ugrađena na terensko vozilo, a uzorkovanje se vrši automatskim uzorkivačem. Dubina uzorkovanja može da se podešava od 0 do 60 cm, čime se omogućuje uzorkovanje zemljišta za sve vrste hemijskih analiza u cilju nadoknade pojedinih elemenata u zemljištu. Dubina uzorkovanja za ratarske i povrtarske useve je 0-30 cm, dok se za voćnjake i vinograde kao i za određivanje mineralnog azota i EUF analize uzorkovanje vrši na dubini od 0-30 cm i 30-60 cm. Važno je istaći, da je prilikom automatskog uzorkovanja dubina i količina uzorka stalna, dakle ne zavisi od osobe koja uzorkuje kao pri ručnom uzorkovanju.

Prilikom uzorkovanja se vrši snimanje same parcele pomoću GPS prijemnika i dobija se tačna površina i oblik, kao i kordinate same parcele. Za svaku pojedinačnu parcelu se pravi plan uzorkovanja – na osnovu površine se određuje broj uzoraka koji će biti uzet, kao i putanja kretanja vozila prilikom vađenja uzoraka (navođeno GPS prijemnikom). Uzorci se transportuju do akreditovane laboratorije (Laboratorija za zemljište – Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad). Na osnovu dobijenih rezultata analize se izrađuju kompletne preporuke za đubrenje, zemljišne mape svake pojedinačne parcele za humus, fosfor i kalijum. Proizvođači dobijaju kompletnu dokumentaciju analize zemljišta i preporuku za đubrenje.

dzip